หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนชรา สตรีและเด็ก
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
 
จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และบำรุงรักษาระบบชลประทาน
 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพและรายได้
 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 
สนับสนุนการการป้องกันอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
 
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน
 
 
สายด่วน
โทร. 056-499-337
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10