หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ้าพระยา [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างข [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 57 
 
ทต.โพนางดำตก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
ทต.ธรรมามูล กองช่่าง เทศบาลตำบลธรรมามูล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงระบบเสียงตามส [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ธรรมามูล นางสาวพรธนวรรณ ทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปา และดำ [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.สุขเดือนห้า จุด One Stop Service ในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและให้สวมใส่หน้ากากอนามั [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สุขเดือนห้า ได้รับแจ้งเกิดพายุลมแรงเวลาประมาณ ๐๓.๑๐ น.ทำให้บ้านพักอาศัยของประชาชนหมู่ที่ ๕ ไ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.วังไก่เถื่อน การรับฟังความคิดเห็นหลักการของร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยาย [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไก่เถื่อน มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไก่เถื่อน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าชัย วันฉัตรมงคล [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0045 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แพรกศรีราชา การขุดลอกบ่อยืมสาธารณะเพื่อเปิดทางน้ำในช่วงฤดูฝน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.แพรกศรีราชา การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
     
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาล [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา [ 30 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดการเลืิอกตั้งผู้บร [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการจัดการเลือกตั้งผ [ 17 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 16 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอ [ 11 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 2 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 2 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณ [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอ [ 18 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอ [ 18 ก.พ. 2564 ]

 

หาดเจ้าพระยา แพลูกบวบ
 

ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผูู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ชน 0023.3 ว 1905 เรื่อง การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ฯลฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาพื้นฐานฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
เรื่อง ขอความร่วมมือให้เน้นย้ำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้ง [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
เรื่อง ขอจัดส่งตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวน [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครรับนักเรียนหรือยังคะ (21 เม.ย. 2564)    อ่าน 77  ตอบ 1  
ขอใช้เสียง (16 เม.ย. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 1  
     
 
  คุณคิดว่า ทต.เจ้าพระยา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ประปา
  ไฟฟ้า
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนา
มาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
 การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในโครงการเลือกตั้งสมา [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 107 


ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยาและนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 143 


ภาพบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยาและนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 156 


กิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 27 


กิจกรรม (วางพวงมาลาและถวายบังคม) น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 228 
  

ผลิตภัณฑ์จักสาน  
  
 
E-Service
 
 
 
 
สายด่วน
โทร. 056-499-337
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.เจ้าพระยา