หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายใต้วัดราษฎร์ [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
 
ทต.บ้านเชี่ยน เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านผู้ใหญ่ธนพงษ์ หม่ [ 4 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการปรบปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดจ้างซ่อมรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังห [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จัดเก็บเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบาง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654 เทศบาลตำบลบางห [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบา [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.โพนางดำออก ปรึกษาหารืมร่วมกัน ในการรับผู้ป่วยจิตเวช กลับบ้าน [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สะพานหิน [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดโคก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
     
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เทศบาลตำบล [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศ [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า เทศบา [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เทศบาลตำ [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๖๓ [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้ในกา [ 27 พ.ย. 2563 ]ถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (PARA ASPHALT CO [ 23 พ.ย. 2563 ]ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะหนองหาร (เขตพื้นที่ตำ [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 29 ต.ค. 2563 ]

 

หาดเจ้าพระยา แพลูกบวบ
 

ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
การดำเนินโครงการหมู่บ้านสวย ถนนสวย จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (INFO ระบบใหม่) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
รายงานการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอหันคา) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน 0023.1/ว329 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
หนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วน ที่ ชน 0023.1/ว326 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA Report 2020) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info ระบบใหม่) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
มติ ก.ท.จ.ชัยนาท ครั้งที่ 11/2563 (ด่วนที่สุด) [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินคูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฯ [ 20 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การมอบหมายภารกิจ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาอบต.เขาท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
 
อยากทราบขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง (30 มิ.ย. 2563)    อ่าน 847  ตอบ 1  
เทศบาลจะรับชำระภาษีบำรุงท้องที่เมื่อไหร่ (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 131  ตอบ 1  
เทศบาลจะรับชำระภาษีบำรุงท้องที่เมื่อไหร่ (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 119  ตอบ 1  
ชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้เมื่อไหร่ (13 เม.ย. 2563)    อ่าน 120  ตอบ 1  
     
 
  คุณคิดว่า ทต.เจ้าพระยา ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ประปา
  ไฟฟ้า
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนา
มาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 122 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพ [ 9 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 110 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล [ 5 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 117 


เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัด [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 109 


โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชุมชน จัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ โดยเริ่มอบรมเรื่อง หลักสูตร [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 22 


อาจารย์จำนอง โสมกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 145 
  

ผลิตภัณฑ์จักสาน  
  
 
สายด่วน
โทร. 081-886 2844
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ทต.เจ้าพระยา