หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เจ้าพระยา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เขาสรรพยา สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
1
2
3
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย งานฎีกาเบิก–จ่ายงบประมาณงาน ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามประจำสำนักงาน งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานธุรการ มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้อง ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือราชการ ตรวจเอกสารและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย งานรวบรวม วิเคราะห์และให้บริการ ข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาของเทศบาล กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ ปัญหาของท้องถิ่น ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน ประสานงานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานพัฒนาชุมชน มีขอบเขตในการทำงานประกอบไปด้วย งานสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชน สนับสนุน การรวมกลุ่มของประชาชน เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานส่งเสริมอาชีพประชาชนในเทศบาล งานดำเนินการพัฒนาชุมชน จัดให้มีการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีขอบเขตการทำงานประกอบไปด้วย ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ การแนะนำการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การศึกษา สำรวจข้อมูลทางการศึกษา งานพัฒนาเด็กเล็ก งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก การเผยแพร่การศึกษาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เกี่ยวกับ งานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหนะนาโรค งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมการประกอบการค้า ที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานรักษาความสะอาด งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
งานธุรการ มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วยรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เก็บและ ค้นหาหนังสือของกองคลัง กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือราชการ ตรวจเอกสารและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเงินและบัญชี มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและ จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะการเงิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานพัฒนารายได้ มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐาน และคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
งานธุรการ มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วยรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เก็บและค้นหา หนังสือของกองช่าง กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และ คัดสำเนาหนังสือราชการ ตรวจเอกสารและคัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานวิศวกรรม มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานสำรวจ ออกแบบและเขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม ถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานการวางผังเมืองของเทศบาล งานสถาปัตยกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีขอบเขตในการทำงานประกอบด้วย งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
สายด่วนห้องนายก
ติดต่อ 056-499337 ต่อ 201
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10